Privacyverklaring

BASF is verheugd dat je onze website hebt bezocht en dankt je voor je belangstelling voor ons bedrijf.

BASF neemt gegevensbescherming serieus. Deze privacyverklaring beschrijft:

 • de persoonsgegevens die BASF verzamelt wanneer je onze website bezoekt
 • de doeleinden waarvoor BASF deze gegevens gebruikt
 • de wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens
 • de ontvangers van zulke persoonsgegevens
 • het tijdsbestek waarvoor zulke persoonsgegevens zullen worden opgeslagen
 • of je verplicht bent persoonsgegevens te verstrekken

Verder willen we je informeren over:

 • het bestaan van jouw rechten inzake de verwerking van je persoonsgegevens
 • de beheerder in de zin van wetten op gegevensbescherming en, waar van toepassing, onze medewerker gegevensbescherming


1. Welke persoonsgegevens verzamelt BASF wanneer je onze website bezoekt?

(1) Wanneer je onze website bezoekt zonder contact met ons op te nemen of in te loggen, stuurt je browser de volgende informatie automatisch naar onze server:

 • IP-adres van je computer
 • Informatie over je browser
 • Website waar je op was net voordat je belandde op onze website
 • Datum + tijdstip van je bezoek
 • Volume van doorgestuurde gegevens
 • Statusinformatie, bijv. foutmeldingen

(2) Als je contact met ons opneemt via e-mail of d.m.v. een contactformulier op onze website, ontvangen we de volgende informatie:

 • Je e-mail adres en verdere informatie die je verstrekt via e-mail of contactformulier
 • Datum + tijdstip van je bericht


2. In welke omvang en voor welke doeleinden verwerkt BASF deze gegevens?

(1) Wanneer je onze website bezoekt, gebruiken we je IP-adres en de andere gegevens die je browser automatisch doorstuurt aan onze server (zie sectie 1 (1)) om:

a) de aangevraagde inhoud naar je browser te sturen. Door dat te doen slaan we het complete IP-adres alleen op in de mate die noodzakelijk is om je de aangevraagde inhoud te sturen.

b) je IP-adres naar een serviceprovider sturen om je publieke IP-adres in kaart te brengen met bedrijfs- en industriegerelateerde informatie (geen persoonlijke informatie). Deze bedrijfs- en industriegerelateerde informatie zal worden verwerkt voor ons webbeoordelingssysteem. In deze verwerkingsfase wordt je IP-adres op geen enkel tijdstip opgeslagen bij onze serviceprovider of in ons systeem.

c) ons beschermen tegen aanvallen en de juiste behandeling van onze website waarborgen. Door dat te doen slaan wij genoemde gegevens tijdelijk en met beperkte toegang voor een maximumperiode van 180 dagen op. Deze periode kan worden verlengd indien en in de mate die nodig is om aanvallen en incidenten te vervolgen.

BASF zal de gebruiker van een IP-adres alleen onderzoeken in geval van een illegale aanval.

(2) Wij slaan het IP-adres van je computer op na de laatste acht cijfers van het IP-adres te hebben verwijderd, d.w.z. in anonieme vorm, voor web-doelgroepmeting die ons instaat stelt onze website te verbeteren. Wij verwijderen de laatste acht cijfers van het IP-adres onmiddellijk na het verzamelen. Dat is de reden dat wij geen persoonsgegevens verzamelen over je gebruik van onze website.

(3) Als je contact met ons opneemt via e-mail of het contactformulier op onze website, gebruiken wij de gegevens onder sectie 1 (2) om te antwoorden en zo mogelijk aan je verzoek te voldoen. We slaan deze gegevens op in de mate die noodzakelijk is om te antwoorden en aan je verzoek te voldoen.

3. Is het verstrekken van de gegevens verplicht? Heb je het recht om bezwaar te maken tegen verwerking?

Wanneer je onze website bezoekt, stuurt je browser de informatie onder sectie 1 (1) automatisch naar onze server. Je bent vrij om deze gegevens door te sturen. Zonder het verstrekken van deze gegevens zijn we niet in staat om je de aangevraagde inhoud te sturen.

Je bent niet verplicht om ons je geanonimiseerde gegevens voor web-doelgroepmeting te laten gebruiken. Je bent ook niet verplicht om ons je IP-adres te laten gebruiken voor het in kaart brengen met je bedrijfs- of industrie-informatie.

Als je contact met ons wilt opnemen via e-mail of via het contactformulier op onze website, staat het je vrij de gegevens door te sturen onder sectie 1 (2). Wij zullen verplichte velden op een contactformulier markeren, als die er zijn. Als je de benodigde gegevens niet verstrekt, kun je ons beletten om te antwoorden en goed aan je aanvraag te voldoen.

4. Wat is de wettelijke basis voor de verwerking?

De wettelijke basis voor de verwerking onder sectie 2 is punt (f) van artikel 6 (1) Algemene Verordening Gegevensbescherming. De wettelijke belangen worden vastgesteld door de doeleinden die beschreven zijn onder sectie 2.

5. Aan welke ontvangers sturen we jouw gegevens?

We sturen de gegevens vermeld in sectie 1 naar gegevensverwerkers die gevestigd zijn in de Europese Unie voor de doeleinden die vastgelegd zijn in sectie 2. Zulke gegevensverwerkers verwerken persoonsgegevens alleen na instructies van ons en de verwerking wordt uitgevoerd ten behoeve van ons. Het is niet onze bedoeling om je persoonsgegevens over te brengen naar een derde land.

6. Hoe beschermen we je persoonsgegevens?

BASF heeft technische en organisatorische maatregelen ingevoerd om te zorgen voor een gepast niveau van beveiliging om je persoonsgegevens te beschermen tegen onopzettelijke of onrechtmatige wijziging, vernieling, verlies of niet-gemachtigde ontsluiting. Deze maatregelen zullen voortdurend worden uitgebreid in lijn met technologische ontwikkelingen.

7. Gebruiken wij cookies op onze website?

We zullen je informeren over het gebruik van cookies op onze cookie-lintbalk wanneer je onze website bezoekt. Je accepteert het gebruik van cookies door onze website verder te gebruiken. We willen je informeren over de cookies die we gebruiken en hoe je cookies afwijst.
De cookies die we op deze site gebruiken, kun je hier terugvinden. Wonderkind gebruikt cookies om aan bezoekers van deze website relevante vacature advertenties te tonen. De privacypolicy van Wonderkind vindt u hier.

8. Welke rechten heb ik?

Je hebt bepaalde rechten volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming met inbegrip van het recht om een kopie aan te vragen van de persoonlijke informatie die we over je hebben, als je die schriftelijk bij ons aanvraagt:

8.1. Recht van toegang: het recht om toegang te verkrijgen tot je informatie (als wij die verwerken), en bepaalde andere informatie (zoals die welke voorzien is in dit privacybeleid);

8.2. Recht op correctie: als je persoonlijke informatie fout of onvolledig is, heb je het recht om je persoonlijke informatie gerectificeerd te krijgen;

8.3. Recht op wissen: dit staat ook bekend als ‘het recht op vergetelheid’ en, eenvoudig gezegd stelt het je in staat om te vragen om het wissen of verwijderen van je informatie als er geen dwingende reden voor ons is die te blijven gebruiken. Dit is geen algemeen recht tot wissen; er zijn uitzonderingen. Wij hebben bijvoorbeeld het recht om door te gaan met het gebruik van je persoonsgegevens als dat gebruik noodzakelijk is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen of voor het indienen, uitoefenen of verdedigen van wettelijke vorderingen.

8.4. Recht om ons gebruik van jouw informatie te begrenzen: het recht om het gebruik van je persoonlijke informatie te schorsen of de manier waarop we die kunnen gebruiken te beperken. Denk erom dat dit recht beperkt is in bepaalde situaties: wanneer wij je persoonlijke informatie aan het verwerken zijn die wij van je verzameld hebben met jouw toestemming kun je alleen vragen om beperking op basis van: (a) onjuistheid van data; (b) waar onze gegevensverwerking onwettig is en je je persoonlijke informatie niet gewist wilt hebben; (c) je hem nodig hebt voor een juridische vordering; of (d) als wij de gegevens niet langer hoeven te gebruiken voor de doeleinden waarvoor wij ze hebben. Wanneer verwerking beperkt is, kunnen wij je informatie nog steeds opslaan, maar mogen die verder niet gebruiken. Wij houden lijsten bij van mensen die hebben gevraagd om beperking van het gebruik van hun persoonlijke informatie om er zeker van te zijn dat de beperking in de toekomst wordt gerespecteerd;

8.5. Recht op gegevensportabiliteit: het recht om te vragen dat wij (waar technisch doenlijk) je persoonlijke informatie verplaatsen, kopiëren of overbrengen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat, voor je eigen doeleinden naar andere services;

8.6. Recht van bezwaar: het recht om bezwaar te maken tegen ons gebruik van je persoonlijke informatie met inbegrip van waar wij die gebruiken voor onze legitieme belangen, directmarketing;

8.7. Recht om geïnformeerd te worden: je hebt het recht om te worden voorzien van duidelijke, transparante en gemakkelijk te begrijpen informatie over hoe wij je persoonlijke informatie gebruiken; en

8.8. Recht om toestemming in te trekken: als je je toestemming hebt verleend voor iets wat wij doen met je persoonlijke informatie, heb je het recht om je toestemming te allen tijde in te trekken (hoewel als je dat doet, dit niet betekent dat alles wat we tot dan toe met je persoonlijke gegevens hebben gedaan onwettig is).

De uitoefening van deze rechten is kosteloos voor jou, je wordt echter gevraagd je identiteit te bewijzen met 2 goedgekeurde stukken identificatie. Wij zullen redelijke inspanningen verrichten in overeenstemming met onze wettelijke verplichting om persoonlijke informatie over jou in onze bestanden te leveren, te corrigeren of te wissen.

Om onderzoek te doen of een van je rechten uiteengezet in dit privacybeleid uit te oefenen en/of een klacht in te dienen kun je contact met ons opnemen door ons te e-mailen of schrijven en wij zullen proberen binnen 30 dagen te antwoorden. Contactgegevens zijn te vinden in sectie 10 hieronder.

Wanneer wij formele schriftelijke klachten ontvangen, zullen wij contact opnemen met de persoon die de klacht heeft ingediend om er gevolg aan te geven. Wij werken samen met de toepasselijke regelgevende autoriteiten, inclusief lokale gegevensbeschermingsautoriteiten, om alle klachten die wij niet direct kunnen oplossen op te lossen.

Als je niet tevreden bent met de manier waarop een klacht die je indient met betrekking tot jouw persoonlijke informatie wordt behandeld door ons, kun je je klacht doorverwijzen naar de relevante gegevensbeschermingtoezicht-autoriteit.

9. Waar kun je een klacht indienen?

Je hebt het recht een klacht in te dienen bij onze functionaris voor gegevensbescherming (zie voor contactgegevens hieronder) of bij een toezichthoudende autoriteit, in het bijzonder in de lidstaat waar je gewoonlijk verblijft, plaats waar je werkt of plaats van de vermeende inbreuk. Of je kunt contact opnemen met onze leidende gegevensbeschermingsautoriteit:

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz

Hintere Bleiche 34

55116 Mainz

https://www.datenschutz.rlp.de/de/general-storage/footer/ueber-den-lfdi/kontakt/

E-mail: poststelle@datenschutz.rlp.de


10. Wie is de beheerder en functionaris voor gegevensbescherming?

Je kunt de beheerder in de zin van gegevensbeschermingswetten hier vinden.

Onze functionaris voor gegevensbescherming is:

Alexandra Haug
Functionaris voor gegevensbescherming in de EU van BASF
D-67056 Ludwigshafen
+49 (0) 621 60-0

data-protection.eu@basf.com


11. Privacy van kinderen

Deze website is bedoeld om te worden gebruikt door personen van 18 en ouder. Wij proberen geen informatie te verzamelen over personen jonger dan 18 jaar.

Er behoort geen informatie te worden ingediend of geplaatst op de websites door personen jonger dan 18 jaar. Als zo iemand persoonlijke informatie indient via de websites, zullen wij die informatie wissen zodra we zijn/haar leeftijd hebben opgemerkt en zullen deze daarna niet gebruiken voor welk doel dan ook.